ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εργατικό δίκαιο συνιστά έναν αυτόνομο κλάδο δικαίου και είναι κατηγορία του ιδιωτικού δικαίου.

Το βασικότερο αντικείμενο του εργατικού δικαίου είναι η σχέση της εξαρτημένης εργασίας και, ειδικότερα, οι σχέσεις και οι δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ του μισθωτού και του εργοδότη – πλην, φυσικά, της παροχής ανεξάρτητης εργασίας και των σχέσεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, η αναγκαιότητα της παρουσίας εργατολόγου στην επιχείρησή σας, ο οποίος, με τις εξειδικευμένες γνώσεις του και τη συνεχή παρακολούθηση της πυκνής νομοθεσίας και της δημοσιευμένης νομολογίας, θα σας κατευθύνει στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και θα θωρακίσει την επιχείρησή σας από οποιονδήποτε κίνδυνο.

Οι κατηγορίες στην οποίες σας παρέχουμε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις είναι οι ακόλουθες:

  1. Διαμόρφωση της συνολικής εργασιακής πολιτικής της επιχείρησής σας (labor policy) και εναρμονισμό αυτής με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας (full legal compliance).
  2. Επανεξέταση όλων των συμβάσεων εργασίας και επανασχεδιασμός αυτών, όπου αυτό απαιτείται (contract redrafting).
  3. Εργατικές υποθέσεις πάσης φύσεως (προσλήψεις, προαγωγές, τοποθετήσεις, αποζημιώσεις, απολύσεις, επιδόματα, μισθοί, άδειες, εκ περιτροπής εργασία κλπ).
  4. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, με σκοπό την άμεση και συμφέρουσα για την επιχείρησή σας επίτευξη συμφωνίας, πάντα με σεβασμό στη νομοθεσία.
  5. Εκπροσώπηση και παράσταση της επιχείρησής σας ενώπιον των αρμόδιων οργάνων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
  6. Παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, για την εκπροσώπηση της επιχείρησης σας σε εργατικές διαφορές.