Επενδυτές ακινήτων

Η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων αφορά πολίτες τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιουδήποτε τύπου θεώρηση εισόδου στη χώρα (C ή D ) ή διαμένουν νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχουν δεν επιτρέπει την αλλαγή σκοπού.

Δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και μόνιμης άδειας διαμονής, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη είναι:

 1. Oι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 2. Oι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι  μέσω νομικού προσώπου µε έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος – µέλος της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, έχουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, το ελάχιστο ύψος της οποίας ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 3. Oι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι  έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας µίσθωση ξενοδοχειακών καταλυµάτων ή τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της µίσθωσης ανέρχεται σε €250.000.
 4. Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι  αγοράζουν αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνουν σε ανέγερση κτιρίου, εάν το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.
 5. Οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει σύµβαση χρονοµεριστικής µίσθωσης βάσει των διατάξεων του ν. 1652/1986.
 6. Οι πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι  έχουν αποκτήσει κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόµοι ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000) και είναι ενήλικοι.
house-rplaw-real-estate

Προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων:

Για να αποκτηθεί η «μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή», η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε πέντε (5) έτη, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους.
 2. Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης τουλάχιστον €250.000, δικαίωµα διαµονής παρέχεται, µόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύµφωνο συµβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωµα διαµονής παρέχεται µόνον εάν το ποσό που έχει επενδύσει ο κάθε συνιδιοκτήτης ανέρχεται σε €250.000.
 3. Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.
 4. Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον €250.000.
 5. Για τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε €250.000, θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Εικόνα 21-7-22, 4.40 μμ

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης. Διευκρινίζεται δε ότι ως τίμημα της αξίας του ακινήτου για τις ανάγκες του ν.4251/2014 νοείται το ποσόν που αναγράφεται ρητώς στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία. Δεν ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτός εάν αυτή αποτελεί το ποσόν που αναγράφεται στο συμβόλαιο ότι καταβλήθηκε για την αγοραπωλησία.

Δυνάμει του Ν. 5007/2022, τροποποιείται το άρθρο 20 Β ν.4251/2014, που αφορά τη μόνιμη άδεια επενδυτή και ορίζεται ότι πλέον για τις Περιφερειακές Ενότητες Βορείου, Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης της Περιφέρειας Αττικής, τον Δήμο Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Σαντορίνης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας, κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών καθορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, η επένδυση πραγματοποιείται σε ένα μόνο ακίνητο. Για τις λοιπές περιοχές της χώρας, η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000).

Πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε ένα ή περισσότερα ακίνητα στις περιοχές της περ. α’ της υποπαρ. 2 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με ελάχιστη αξία επένδυσης τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000), υπό την προϋπόθεση πληρωμής προκαταβολής ύψους δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς ή μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών μέχρι την 31ή Ιουλίου 2023, είτε όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 5 της παρ. Β’ του άρθρου 20 του ν.4251/2014, είτε με υπογραφή συμβολαιογραφικού προσυμφώνου, είτε με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού βεβαίας χρονολογίας και σχετική απόδειξη πίστωσης της τράπεζας του αγοραστή ως προς την αποστολή του ποσού της προκαταβολής σε λογαριασμό του πωλητή μέχρι την 31ή Ιουλίου 2023, δυνάμει του Ν.5038/2023.

Αν δεν ολοκληρωθεί η αγορά του ακίνητου για την οποία δόθηκε προκαταβολή δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος αγοράς μέχρι την 31ή Ιουλίου 2023, ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να ολοκληρώσει την επένδυσή του σε έτερο ή έτερα ακίνητα, με ελάχιστη αξία επένδυσης διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000) και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2023.